Valoració de mal corporal

Què és?

La frase “VALORACIÓ MÈDICA DEL MAL CORPORAL”, engloba una sèrie d’actuacions mèdiques, dirigides a conèixer exactament, les conseqüències que un succés lesiu determinat, habitualment accidental, ha tingut sobre la integritat física i psíquica en la salut d’una persona.

Aquestes actuacions estan dirigides a obtenir una avaluació final, que permeti establir des d’un punt de vista mèdic legal, les repercussions des de la perspectiva jurídica.

La legislació a Espanya, protegeix el principi de la reparació del mal personal, això significa, el rescabalament íntegre, de tots els perjudicis soferts.

La finalitat del perit mèdic valorador del mal corporal, consisteix a assessorar amb els seus coneixements, els problemes que es plantegin en relació amb la salut d’una persona, des dels diferents camps de la medicina i la seva aplicació legal.

Àmbit d'actuació

1- Valoració del mal corporal en la jurisdicció ordinària

Penal i civil

Accidents de trànsit i lesions d’una altra índole, en els quals s’han de contemplar diferents circumstàncies

Estat anterior del lesionat.
Imputabilitat de l’accident i de les lesions.
Assistència mèdica i tractament medicoquirúrgic.
Incapacitat temporal.
Estabilització lesional i seqüeles.
Incapacitat permanent.
Perjudici estètic.
Perjudici d’oci.
Perjudici juvenil.
Perjudici sexual.
Sofriments durant la curació.
Perjudici afectiu.
Perjudici de terceres persones.

2- Valoració del mal corporal en la jurisdicció laboral

  • Accidents de treball.
  • Malalties professionals.
  • Malalties comunes.
Situacions derivades:
  • Incapacitat temporal.
  • Lesions permanents no invalidants.
  • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual.
  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual.
  • Incapacitat permanent absoluta per a tot treball.
  • Gran invalidesa.
  • Mort.

3- Valoració del mal corporal en la legislació sobre minusvalideses i dependència.

4- Valoració del mal corporal en les pòlisses privades d'accidents.

Contacta amb nosaltres